05.08.2020, data aktualizacji serwisu: 25.10.2012
Gra miejska

Informacje o grze

Regulamin historycznej gry miejskiej „Szlakiem cywilnej obrony Warszawy – wrzesień 1939 roku”

§ 1. Organizacja Gry
1. Historyczna gra miejska pt. „Szlakiem cywilnej obrony Warszawy – wrzesień 1939 r.” (dalej „Gra”) organizowana jest z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Organizatorem gry jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Edukacji Publicznej (dalej „Organizator”).
2. Gra skierowana jest do osób w każdym wieku. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Grze wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
3. Celem Gry jest przybliżenie młodzieży wydarzeń historycznych związanych z wybuchem II wojny światowej, kampanią wrześniową oraz obroną Warszawy. Na tle tych wydarzeń zostanie pokazana cywilna obrona Warszawy, czyli zaangażowanie organizacji społecznych oraz mieszkańców stolicy w jej obronę.
4. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie i zaaranżowanie przez Organizatora zadań oraz zagadek związanych z historycznym tematem gry oraz wykorzystanie w tym celu przestrzeni miasta. Warszawa będzie nie tylko obszarem, na którym odbędzie się Gra, ale i przedmiotem Gry. Oznacza to, iż w scenariuszu Gry zostaną uwzględnione miejsca i budynki o wartości historyczno-edukacyjnej związane z tematem Gry.
5. W Grze mogą wziąć udział Zespoły liczące od 2 do 5 osób (dalej „Zespół”). Warunkiem udziału w Grze jest zgłoszenie Zespołu zgodnie z zasadami podanymi w par. 1 pkt 13.
6. Każdy zespół otrzyma Kartę gry zespołu (dalej „Karta”). Odbierając Kartę, uczestnicy zgadzają się na warunki gry i potwierdzają, że zapoznali się z Regulaminem Gry.
7. Gra będzie odbywała się na terenie Warszawy, gdzie zostanie wyznaczona trasa Gry obejmująca szereg punktów, w których Zespoły będą wykonywały określone scenariuszem zadania oraz rozwiązywały zagadki. Nagrodą za poprawne wykonanie zadania w Grze będzie kolejna wskazówka kierująca Zespół do następnego punktu Gry. Wykonanie zadań jest również punktowane. Punktacja nanoszona będzie na Kartę. O kolejności wykonywania zadań na punktach Gry decyduje kolejność przybycia Zespołu.
8. Specyfika gry miejskiej powoduje, iż Zespoły będą poruszać się po mieście przy normalnym ruchu drogowym. Na trasie Gry ruch drogowy nie będzie zamknięty. W związku z tym Zespoły poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na miejsce rozpoczęcia Gry, w trakcie jej trwania oraz podczas powrotu po jej zakończeniu.
9. Gra odbędzie się 26 września 2009 roku na terenie Warszawy. Początek Gry przewidywany jest na godzinę 10.00, a jej zakończenie na godzinę 15.00. O miejscu rozpoczęcia Gry jej uczestnicy zostaną poinformowani mailem po zgłoszeniu swojego udziału. Podczas rozpoczęcia Gry Organizator poda Zespołom dodatkowe informacje oraz pierwszą wskazówkę, umożliwiającą dotarcie do następnego punktu Gry.
10. Gra odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
11. Na każdym punkcie Gry liczba graczy w Zespole będzie porównywana z liczbą graczy podaną na Karcie. W przypadku niezgodności Zespół może zostać przez Organizatorów wykluczony z dalszego udziału w Grze.
12. W Grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie wyłącznie za pisemną zgodą jednego z rodziców lub prawnych opiekunów. W Zespole musi być co najmniej jedna osoba pełnoletnia. Organizator nie zapewnia opieki osób pełnoletnich dla niepełnoletnich uczestników Gry.
13. Do udziału w Grze można się zgłaszać poprzez przesłanie do organizatorów wypełnionego Formularza zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”) do dnia 20 września 2009 r. pocztą na adres: Biuro Edukacji Publicznej IPN, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa (z dopiskiem Gra miejska), oraz pocztą mailową: gra.miejska@ipn.gov.pl lub za pośrednictwem formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej www.gramiejska.ipn.gov.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę zespołu, imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, telefon kontaktowy oraz e-mail lidera zespołu.
14. Po przesłaniu zgłoszenia Zespoły otrzymują drogą mailową informację potwierdzającą zakwalifikowanie Zespołu do udziału w Grze.
15. W Grze może wziąć udział nie więcej niż 30 zespołów. O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń i prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia.
16. Udział w grze jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
17. Organizator przewiduje nagrody główne za pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte miejsce. O miejscach zajętych przez zespoły decyduje: czas rozwiązania wszystkich zadań oraz liczba zdobytych za nie punktów. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pamiątkowe oraz dyplomy.
18. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu Gry w dniu 26 września 2009r.

§ 2. Prawa uczestnika
1. Uczestnicy mają prawo do udziału w Grze na zasadach określonych Regulaminem gry.
2. Uczestnicy zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczeniem zostaną objęci wyłącznie ci gracze, którzy w wyznaczonym terminie prześlą wymagane dane i otrzymają od Organizatorów potwierdzenie zakwalifikowania się do Gry.
3. Uczestnicy otrzymają gorący posiłek.
4. Uczestnicy mogą korzystać ze środków komunikacji miejskiej. W takim wypadku uczestnicy ponoszą koszty związane z przejazdem komunikacją miejską.
5. Uczestnicy nie mogą korzystać z rowerów, motocykli, samochodów oraz innych środków lokomocji poza możliwością podaną w par. 2 pkt 4.
6. Uczestnicy otrzymują pamiątkowe nagrody oraz dyplomy.

§ 3. Obowiązki uczestnika
1. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zakaz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.
2. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tych wymogów, jest automatycznie wykluczany z dalszej rozgrywki.
3. W przypadku, gdy członek danego zespołu, a w szczególności opiekun osób niepełnoletnich, znajduje się w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego, zespół zostanie wykluczony z dalszego udziału w Grze.
4. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed Grą, w jej trakcie lub po zakończeniu Gry.
5. Uczestnicy Gry ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas Gry innym uczestnikom Gry oraz osobom trzecim.
6. W razie wypadku lub powstania szkody związanej z Grą uczestnicy nie będą występować z roszczeniami do Organizatora, osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia.
7. Zespoły nie mogą się rozdzielać pod groźbą wykluczenia z gry.
8. W przypadku rezygnacji z Gry w trakcie jej trwania uczestnicy zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi.
9. Przez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze oraz odbiór Karty Gry Zespołu uczestnicy wyrażają zgodę na:
– wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych niniejszym Regulaminem;
– przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (DzU 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
– opublikowanie na stronie internetowej i w informacjach medialnych przez organizatorów wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.

§ 4. Sytuacje szczególne
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania Gry w sytuacji niezależnej od niego.
2. W przypadku zachowania uczestnika niezgodnego z powszechnie przyjętymi normami oraz z postanowieniami Regulaminu Gry, a w szczególności w przypadku łamania zasad Gry, oszukiwania i niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo usunąć Zespół z Gry oraz odebrać Kartę. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
3. Wszelkie spory rozstrzyga Organizator.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej (www.gramiejska.ipn.gov.pl) oraz w siedzibie Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość do wprowadzania zmian w Regulaminie Gry.


Powrót
Drukuj
Generuj plik PDF
Poleć stronę znajomemu
Adres do korespondencji
, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
©2004-2020 . Wszelkie prawa zastrzeżone.